Phone (04) 3-9332620

Mục tiêu và hoạt động

Mục tiêu chiến lược của hoạt động RC Việt Nam sẽ phải là bằng mọi cách nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp trong quản lý rủi ro hóa chất của chính mình cũng như trong toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm hóa chất của mình thông qua việc không ngừng nâng cao hiệu quả của các hoạt động trong lĩnh vực “AN TOÀN”, “SỨC KHỎE” và “MÔI TRƯỜNG” đồng thời chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của chính mình cho cac doanh nghiệp bạn cũng như cộng đồng dân cư xung quanh doanh nghiệp mình trong lĩnh vực quản lý rủi ro hóa chất đảm bảo an toàn cho con người và môi trường theo nguyên tắc ngày mai sẽ phải tốt hơn ngày hôm nay.

 
 Hoạt động RC la một hoạt động dựa trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp, và động lực cho hoạt động RC chính là ĐỘNG LỰC VÌ: “CON NGƯỜI” và “MÔI TRƯỜNG”. 
 
 Hoạt động RC là hoạt động dựa trên các nguyên tắc của “ĐẠO ĐỨC MỚI”, có nghĩa là hoạt động cao hơn cả yêu cầu của luật pháp, và không có điểm dừng.
 

Tin khác

Tin mới nhất

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất