Phone (04) 3-9332620

Cơ cấu tổ chức

Thành viên VRCC là các doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh có nhiều nỗ lực và đạt được thành tích tốt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn và sức khỏe trong lĩnh vực hóa chất đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế và tự nguyện gia nhập VRCC thông qua cam kết của người đứng đầu doanh nghiệp và hình thành tổ chức RC của chính doanh nghiệp mình.

Mỗi đơn vị thành viên được cử 1 người đại diện tham gia Hội đồng.

Quyền lợi của thành viên VRCC:

1. Người đứng đầu thành viên RC của doanh nghiệp đồng thời là người đứng đầu doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình có quyền :

a/ Chọn mô hình tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác RC của doanh nghiệp.

b/ Lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các quy phạm quản lý trong công tác RC.

2. Được tham gia các tổ chức của Hội đồng.

3. Tham gia thảo luận, quyết định các hoạt động của Hội đồng.

4. Được Hội đồng tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý sản xuất, ngăn ngừa và ứng phó sự cố hóa chất, bảo vệ môi trường, sức khỏe cho cán bộ, công nhân trong doanh nghiệp và cộng đồng, thông qua các lớp học chuyên đề, hội thảo khoa học, tham quan khảo sát thức tế ở trong và ngoài nước.

 

VRCC được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và khoa học. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội đồng là Đại hội toàn thể các thành viên.

Nhiệm kỳ đại hội là 5 năm 1 lần. Mỗi năm hop toàn thể Hội đồng 1 lần. Đại hội có thể họp bất thường khi có yêu cầu của ít nhất 1/3 số đơn vị thành viên. Đại hội có nhiệm vụ:

  1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng, bàn phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ sau.
  2. Thảo luận, thông qua và bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động (nếu có).
  3. Bầu ra Ban Thường trực lãnh đạo Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Thư ký và một số ủy viên trình Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam phê chuẩn.

 

Thường trực VRCC là cơ quan điều hành hoạt động của Hội đồng giữa 2 kỳ họp của Hội đồng. Thường trực VRCC có các nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức triển khai các Nghị quyết, kế hoạch công tác do Đại hội, hội nghị toàn thể Hội đồng đề ra.
  2. Hướng dẫn tổ chức RC của các đơn vị thành viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của hoạt động RC thông qua các hình thức tổ chức các lớp học nghiệp vụ, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, v.v.
  3. Thay mặt Hội đồng xem xét kết nạp hội viên mới và xóa tên thành viên không có điều kiện tiếp tục tham gia Hội đồng (doanh nghiệp ngừng hay chuyển hoạt động) hoặc có hành vi làm mất thanh danh của Hội đồng.
  4. Thay mặt Hội đồng làm công tác quan hệ đối nội, đối ngoại thuộc lĩnh vực chuyên môn của VRCC. Thực hiện nghĩa vụ của một tổ chức thành viên của Hội Hóa học Việt Nam.
  5. Giải quyết các công việc phát sinh thường ngày liên quan tới hoạt động của Hội đồng và các đơn vị thành viên.

 

Nhiệm vụ của các thành viên thường trực VRCC:

1. Chủ tịch:

a/ Là người đại diện pháp nhân của VRCC.

b/ Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Hội đồng.

c/ Chủ trì, điều hành các kỳ họp của cơ quan thường trực và toàn thể Hội đồng.

d/ Ký các quyết định liên quan tới tổ chức, nhân sự và hoạt động của Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch:

Số Phó Chủ tịch do Đại hội toàn thể Hội đồng quyết định. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch điều hành công việc của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch.

3. Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ:

a/ Thay mặt và theo sự ủy quyền của Chủ tịch điều hành công việc của Ban Thư ký.

b/ Phụ trách, điều hành công việc của bộ phận văn phòng Hội đồng.

c/ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giao.

d/ Thừa ủy quyền của Chủ tịch ký các văn bản giao dịch.

Tin khác

Tin mới nhất

Tài liệu mới nhất

Phản hồi mới nhất